Generelle salgs- og leveringsbetingelser

 1. Omfang
  1. Følgende generelle salgs- og leveringsbetingelser (”Betingelserne”) gælder for alle aftaler om Zealand Coating ApS’s, CVR-nummer 35 64 59 26, (”Sælger”) salg og levering af Sælgers varer og tjenesteydelser (”Varerne”) til aftageren (”Køber”), medmindre anden skriftlig aftale er indgået mellem parterne.
  2. Sælger kan når som helst ændre disse Betingelser, hvorefter de ændrede Betingelser er gældende.
  3. I det tilfælde at Køber måtte have egne almindelige købsbetingelser, anses de ikke for at være vedtaget og accepteret af Sælger, medmindre Sælger skriftligt har accepteret at være bundet af Købers almindelige købsbetingelser. Måtte der i sidstnævnte tilfælde være modstrid mellem Købers almindelige købsbetingelser og Betingelserne, har Betingelserne forrang.
 2. Levering og risikoens overgang
  1. Leveringstiden angives normalt i Sælgers ordrebekræftelse.
  2. Medmindre andet anføres i ordrebekræftelsen, betragtes Varerne som solgt til levering ex works.
  3. Levering anses for at have fundet sted, når Varerne er stillet til Købers disposition til den i ordrebekræftelsen angivne leveringstid. Køber bærer alle omkostninger og risici fra det tidspunkt, hvor Varerne er stillet til dennes disposition.
  4. Hvis det er skriftligt aftalt, at Sælger sender Varerne til et andet sted, anses levering for at have fundet sted, når Varerne er overgivet til den fragtmand, som har påtaget sig at transportere Varerne fra stedet. Køber bærer risikoen for eventuelt tab eller forringelse af Varerne efter leveringen. Sælger skal kun tegne transportforsikring eller andre forsikringer mod tab eller beskadigelse af Varerne efter særlig instruks fra Købers side og for Købers regning.
  5. Sælger har ret til at levere Varerne før den i ordrebekræftelsen angivne leveringstid, medmindre parterne skriftlig har aftalt andet.
  6. Sælger har ret til at foretage delleveringer, medmindre parterne skriftligt har aftalt andet.
  7. Reklamation angående manglende levering skal foretages inden for 14 dage fra den i ordrebekræftelsen angivne leveringstid.
 3. Forsinket levering
  1. Hvis levering er forsinket mere end 6 uger fra den i ordrebekræftelsen angivet leveringstid, er Køber berettiget til at annullere ordren. Køber har ikke andre rettigheder i anledning af forsinket levering.
  2. Sælger fraskriver sig alt ansvar for forsinket levering.
 4. Priser og betaling
  1. Priserne anført i ordrebekræftelsen er baseret på de prislister og Betingelser, som er gældende på ordrebekræftelsens dato, ekskl. moms og øvrige skatter og afgifter.
  2. Medmindre andet angives i ordrebekræftelsen, skal købsprisen betales senest 30 dage efter fakturadato. Hvis betaling ikke sker ved forfald, beregnes renter med 1,5 % per måned fra forfaldsdato, til betaling finder sted.
  3. Sælger er berettiget til at suspendere eller annullere alle løbende ordrer på Varer til levering, hvis faktura på tidligere leverancer ikke betales ved forfald.
 5. Undersøgelser og mangler
  1. Det påhviler Køber at efterse Varerne for væsentlige mangler, fuldstændighed og korrekthed. Køber skal efterse Varerne hurtigst muligt efter levering, og såfremt der konstateres mangler, skal Sælger underrettes straks, dog senest 5 dage efter konstatering af manglen. Manglende rettidig underretning og i behørig form medfører, at Varerne anses for godkendte i henhold til Købers ordre.
  2. Hvis Varerne eller dele deraf viser sig at være mangelfulde, påtager Sælger sig inden for rimelig tid at erstatte de leverede Varer med Varer af tilfredsstillende kvalitet. Hvis sælger tilbyder en sådan erstatningsvare, er Køber ikke berettiget til at annullere købet eller kræve erstatning som følge af manglen.
  3. Sælger fraskriver sig ethvert ansvar for forsinkelser som følge af levering af erstatningsvaren, jf. punkt 5.2.
  4. Sælger accepterer kun returleverancer efter udtrykkelig skriftlig aftale mellem Sælger og Køber.
 6. Ansvar og Force Majeure
  1. Sælgers erstatningsansvar er begrænset til den samlede værdi af de Varer, som Sælger har leveret til Køberen på den pågældende ordre.
  2. Sælger fraskriver sig ethvert ansvar for indirekte skader og/eller følgeskader, herunder driftstab.
  3. Sælger ifalder ikke erstatningsansvar, hvor der alene er udvist simpel uagtsomhed.
  4. Sælger fraskriver sig i videst muligt omfang ethvert produktansvar, medmindre et sådant produktansvar følger af ufravigelig lovgivning.
  5. Alle ordrer accepteres med forbehold for hændelser, der er uden for Sælgers rimelige kontrol, herunder, men ikke begrænset til krig og mobilisering, oprør, strejker, lockout, svigtende levering af råvarer og vand, brand, skøder på sælgers produktion, maskineri, svigtende transportfaciliteter, import- og eksportforbud, genopblusning af pandemier eller andre forhold, som forhindrer eller begrænser det normale produktions- og leveringsforløb (”Force Majeure”) hos Sælger eller Sælgers leverandører. Køber underrettes om leveringsforsinkelse i tilfælde af Force Majeure.
  6. I tilfælde af Force Majeure kan Sælger vælge (i) helt eller delvist at annullere kontrakten eller (ii) at levere Varerne, så snart normal levering kan genoptages.
  7. I tilfælde af Force Majeure fraskriver Sælger sig alt ansvar for eventuelt tab som resultat af manglende levering.
  8. Såfremt Køber annullerer aftale(rne) med Sælger uden gyldig årsag eller ikke opfylder sin del af kontrakten, kan Sælger som minimum kræve 50 % af den pågældende ordres værdi udmålt som den kontraktmæssige skadeserstatning. Sælger forbeholder sig desuden retten til at kræve økonomisk kompensation for tab m.v., der overstiger dette beløb.
 7. Ejendomsforbehold
  1. For alle af Sælger leverede Varer forbeholder sælger sig ejendomsretten, indtil fuld betaling er ydet i henhold til vilkårene i punkt 4.1 og 4.2.
 8. Rettigheder og fortrolighed
  1. Sælger bevarer alle ejendomsrettigheder og immaterielle rettigheder, herunder men ikke begrænset til patentrettigheder, varemærker, designrettigheder, ophavsrettigheder, domænenavne, varenavne samt til dokumenter, prislister, produktspecifikationer, datablade og lignende (”Dokumenterne”), som Sælger udleverer til Køber.
  2. Dokumenterne må ikke gøres tilgængelige for tredjeparter, herunder eventuelle koncernforbundne selskaber, medmindre andet er skriftligt aftalt.
  3. Køber må ikke viderebringe eller bruge eller sætte andre i stand til at bruge Sælgers erhvervshemmeligheder eller andre oplysninger uanset art, som ikke er offentligt tilgængelige, herunder oplysninger af teknisk, kommerciel eller finansiel art.
  4. Købers forpligtelser efter punkt 8 gælder under parternes samhandel og fortsat i en periode på 5 år efter samhandlens ophør uanset årsagen til ophøret.
 9. Databeskyttelse
  1. De personoplysninger, det er nødvendigt for os at indsamle og behandle i forbindelse med håndteringen af ordrer samt administrationen af kundeforholdet, behandles i overensstemmelse med den til enhver tid gældende databeskyttelseslovgivning. Læs mere om vores behandling af personoplysninger i vores privatlivspolitik.
 10. Tvistigheder
  1. Hvis enkelte bestemmelser i disse Betingelser erklæres helt eller delvist ugyldige, forbliver de resterende bestemmelser i Betingelserne gyldige.
  2. Betingelserne er undergivet dansk ret. Dog finder dansk international privatret, der henviser til fremmed ret eller Den Internationale Købelov (CISG), ikke anvendelse.
  3. Eventuelle tvistigheder mellem køber og sælger afgøres af dansk ret ved Sø- og Handelsretten i København eller, såfremt Sø- og Handelsretten ikke har saglig kompetence til at behandle sagen, ved Københavns Byret.
 11. Forrang i forhold til sprogversion
  1. Såfremt der er uoverensstemmelser mellem den danske og engelske version af Betingelserne, har den danske version forrang.